Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

JÄNTA A JA' Traditional from Wermland (Sweden) (Lyrics : Fredrik August Dahlgren (1816-1895)) Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uppå landavägen, å ja', å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uppå landavägen. Där mötte ja´ henn´ e môra så rar, då sola ho sken på himmalen så klar, å däjli som ljusan dagen ho var - mett hjârte, hvar tog dä vägen? Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti Rannsätts körke, å ja', å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti Rannsätts körke. Där bliga ho på mej så himmalens blått, å yja di sköt så blextrande brådt, så allri ha mett hjârte tåcka salve fått; ja´ messta´ kav mi hele störke. Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt på messommers-vaka, å ja', Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt på messommers-vaka. Där råka vi hvarann mä fräsande fröjd, å allri nônnstinn ha ja´ kännt mej så nöjd, ja´ kasta mine ben i himmalens höjd å hoppa övver alle taka. Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti pålskedansen, å ja', Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti pålskedansen. Då tog ja´ tag så vackert uti hennas hann, för yja skömdes bårt bå himmalen å lann; hur dansen hadd´ gått te, dä vesst´ ja int ett grann, när som ja´ kom igen te sansen. Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti gröna lunden, å ja', å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti gröna lunden. Där stal ja' mej en köss så rosande rö å tala om för henne hela mi nö å fråga, om ho ville dele mett brö, å ho svara ja på stunden. Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti Rannsätts körke, å ja', Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti Rannsätts körke. Där stog nu vi två ve alltere jusst å lôva vår tro i nö å i lusst å att te den allre sistaste pusst så troget hvarannre dörke. Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uppå landavägen, å ja', å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uppå landavägen. På lifsens lannsväg vannrer ja´ nu så gladeligen mä mi lelle hustrú, å allri nônnstinn ska vi skeljes vi tu, förrn döen går oss i vägen.

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy