Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

AUF D'R SCHWÄB'SCHA EISABAHN Southern German folk song, first written down by a student's fraternity in Tübingen/Württemberg/Germany in 1853 the famous "Fischer-Chöre" and many more Auf d'r schwäb'scha Eisebahna gibt es viele Haltstationa: Schtuagart, Ulm ond Biberach, Meckabeura, Durlesbach. Trulla trulla trullala, trulla trulla trullala. Schtuagart, Ulm ond Biberach, Meckabeura, Durlesbach. Auf d'r schwäb'scha Eisebahna wollt amol a Bäuerle fahra Goht an Schalter, lupft da Hut. "A Billetle send so gut!" Trulla trulla trullala, trulla trulla trullala. Goht an Schalter, lupft da Hut. "A Billetle send so gut!" Einen Bock hat er gekaufet ond dass der ihm net verlaufet Bendat ihn d'r gute Mo henda an d'r Waga no Trulla trulla trullala, trulla trulla trullala. Bendat ihn d'r gute Mo henda an d'r Waga no "Böckle tu no woidle sprenga, z'fressa werd' i dir scho brenga" Setzt sich zu sei'm Weible no, zündt' sei Tabakspfeifle o Trulla trulla trullala, trulla trulla trullala Setzt sich zu sei'm Weible no, zündt' sei Tabakspfeifle o Als der Zug no wieder staut, der Bauer noch sei'm Böckle schaut Findet er nur Kopf ond Soil an dem hendra Wagadoil Trulla trulla trullala, trulla trulla trullala Findet er nur Kopf ond Soil an dem hendra Wagadoil 'S packt den Bau'r an Baurazora, nemmt den Goiskopf bei de Hora Schmeißt en was 'r schmeißa ko, em Kondukteur an Ranza no Trulla trulla trullala, trulla trulla trullala Schmeißt en was 'r schmeißa ko, em Kondukteur an Ranza no Des isch's Lied von sellem Baura, der sein Goisbock hat verlaura Goisbock ond sei traurig's End, Hemmel Schtuargart Sakrament Trulla trulla trullala, trulla trulla trullala Goisbock ond sei traurig's End, Hemmel Schtuargart Sakrament So jetzt wär des Liedle g'songa, hot's Euch recht en d'Aura klonga Stoßat mit de Gläser o, auf's Wohl der schwäb'scha Eisebahn Trulla trulla trullala, trulla trulla trullala Stoßat mit de Gläser o, auf's Wohl der schwäb'scha Eisebahn (Contributed by Robert Wagenblast - February 2010)

    

      Privacy Policy