International Lyrics Playground Song Lyrics From Around The World!

Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

GOODNIGHT, MY BABY, GOODNIGHT (Nick Reynolds) The Kingston Trio - 1960 Tomorrow morn is Christmas Day Goodnight, my baby, goodnight Old Saint Nick is on his way Goodnight, my baby, goodnight Sleep now, my baby Dream now, my bouncing baby boy Sleep tight, my baby Goodnight, my baby, goodnight The fire will roar and the bells will ring Goodnight, my baby, goodnight You can almost hear the angels sing Goodnight, my baby, goodnight The song they sing will joyous be Goodnight, my baby, goodnight Their song of love's for you and me Goodnight, my baby, goodnight Sleep now, my baby Dream now, my bouncing baby boy Sleep tight, my baby Goodnight, my baby, goodnight Christmas is a time for love Goodnight, my baby, goodnight Sleep through the night, my little dove Goodnight, my baby, goodnight Sleep now, my baby Dream now, my bouncing baby boy Sleep tight, my baby Goodnight, my baby, goodnight Goodnight, my baby, goodnight Goodnight, my baby, goodnight (Transcribed by Mel Priddle - November 2012)

    

      Privacy Policy