International Lyrics Playground Song Lyrics From Around The World!

Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

POLLY WEE (The Frog Song) Leadbelly Chorus Polly, Polly, Polly Wee (4x) Polly, Yolla, Yolla, Yolla/Polly, Yolla, Yolla Polly Wee, Polly Wee, Polly Wee. Like her mighty well. (4x) Polly, Yolla, Yolla, Yolla/Polly, Yolla, Yolla Polly Wee, Polly Wee, Polly Wee. And I can tell, (2x) Baby, I can tell. (2x) Polly, Yolla, Yolla, Yolla/Polly, Yolla, Yolla Polly Wee, Polly Wee, Polly Wee. (Chorus) I don't know/Baby, I don't know, And that ain't so. (2x) Polly, Yolla, Yolla, Yolla/Polly, Yolla, Yolla Polly Wee, Polly Wee, Polly Wee

    

      Privacy Policy