International Lyrics Playground Song Lyrics From Around The World!

Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

REMEMBER LOVE Yoko Ono Remember love, remember love, Love is what it takes to sing Remember love, remember love, Love is what it takes to meet Remember love, remember love, Love is what it takes to live Remember love, remember love, Love is what it takes to dream Remember love, remember love, Love is what it takes to see Remember love, remember love, Love is what it takes to meet Remember love, remember love, Love is what it takes to live Remember love, remember love, Love is what it takes to tie Remember love, remember love, Love is what it takes to live Remember love, remember love, Love is what it takes to tie Remember love, remember love Love Remember love Love Love

    

      Privacy Policy