International Lyrics Playground Song Lyrics From Around The World!

Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

WE SHALL OVERCOME Traditional We shall overcome, we shall overcome, We shall overcome someday; Oh, deep in my heart, I do believe, We shall overcome someday. The Lord will see us through, The Lord will see us through, TheLordwill see us through someday; Oh, deep in my heart, I do believe, We shall overcome someday. We're on to victory, We're on to victory, We're on to victory someday; Oh, deep in my heart, I do believe, We're on to victory someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, We'll walk hand in hand someday; Oh, deep in my heart, I do believe, We'll walk hand in hand someday. We are not afraid, we are not afraid, We are not afraid today; Oh, deep in my heart, I do believe, We are not afraid today. The truth shall make us free, the truth shall make us free, The truth shall make us free someday; Oh, deep in my heart, I do believe, The truth shall make us free someday. We shall live in peace, we shall live in peace, We shall live in peace someday; Oh, deep in my heart, I do believe, We shall live in peace someday.

    

      Privacy Policy